Герб Каракалпакстана

gerb_rk

«Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ ma’mleketlik gerbi haqqi’nda» Ni’zam 9-aprel 1993-ji’lda Qaraqalpaqstan Respublikasi’ Joqarg’i’ Sovetinin’ XII sessiyasi’nda qabi’llandi’.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik gerbi Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ suverenli ma’mleket yekenliginin’ belgisi.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik gerbi – o’zinde on’ ta’repi sali’ masaqlari’nan, sol ta’repi ashi’lg’an paxta xanalari’na bu’rkengen g’awasha shaqalari’nan ibarat lenta menen oralg’an taw arti’nan shi’g’i’p kiyati’rg’an quyashti’, A’miwda’rya ha’m Aral ti’msali’ bolg’an da’rya ha’m ten’iz su’wretin ja’mlegen.

Gerbtin’ joqarg’i’ bo’leginde segiz qi’rli’ forma su’wreti boli’p, xali’qlardi’n’ birligin, awi’zbirshiligin ta’riypleydi, oni’n’ ishindegi yari’m ay ha’m juldi’z su’wreti musi’lmanlardi’n’ muxaddes ti’msali’ boli’p esaplanadi’. Gerbtin’ orayi’nda baxi’t ha’m erkinlik ti’msali’ bolg’an Qumay qus qanatlari’n ken’ jazi’p turi’pti’. Qumay qusti’n’ su’wretinin’ arti’nda qaraqalpaq xalqi’ni’n’ tariyxi’y ma’deniyati’ du’rdanalari’ni’n’ birinen esaplang’an Shi’lpi’q qorg’ani’ni’n’, yag’ni’y xalqi’mi’zdi’n’ ma’deniy tariyxi’ uzaq-uzaqlarg’a bari’p taqalsa da, ha’miyshe na’wqi’ran ekenligin an’latatug’i’n qorg’an su’wreti sali’ng’an.

Gerbtin’ to’mengi bo’leginde Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ bayrag’i’n ta’riypleytug’i’n lentag’a «Qaraqalpaqstan» so’zi jazi’lg’an. Qumay – baxi’t qusi’ gu’mis ren’de, da’rya, ten’izimiz ha’miyshe jasli’qti’ an’latatug’i’n toyg’i’n ko’k ren’de, quyash, sahra perzentleri ekenimiz sari’ ren’de, ta’biyatti’n’ jasari’wi’ ha’m o’mirdin’ dawamli’g’i’ jasi’l ren’de, niyetlerimizdin’, maqsetlerimizdin’ pa’kligi, xalqi’mi’zdi’n’ ba’rqulla baxi’tqa, jaqsi’li’qqa umti’li’wi’ aq ren’de, qanshadan-qansha si’nawlardi’ basi’nan keshirgen ta’g’dirimizdin’ jarqi’n ekenligi ku’l ren’de ta’riyplengen.

Qaraqalpaqstan Respublikasi’ni’n’ Ma’mleketlik gerbi – xalqi’mi’zdi’n’ ar-nami’si’, maqtani’shi’ boli’p esaplanadi’.

o’zbekstan, sonday-aq Qaraqalpaqstan Respublikalari’ni’n’ Ma’mleketlik ni’shanlari’ Ni’zamda ko’rsetilgen arnawli’ ori’nlarg’a qoyi’li’wi’ sha’rt.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.